Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

matematik zümresi toplantı tutanağı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokul Matematik Zümre Toplantı Tutanakları İçin TIKLAYINIZ

2012-2013 İlköğretim matematik zümre toplantı tutanakları için TIKLAYINIZ

Uzaktan Eğitim Adey Sınav Sorularının Cevapları için
TIKLAYINIZ

Mebbis Uzaktan Eğitim Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kursu Sorularının Cevapları için
TIKLAYINIZ  

2012 İlköğretim Mesleki ve Seminer Çalışmaları İçin TIKLA

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAKLARI GÜNCEL HALE GETİRİLİP SİZLER İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POYRAZDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK DERSİ I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
 

Toplantı Tarihi           : 07/09/2011

Toplantı Yeri              : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar: M.Hilmi YÜCEER  (Zümre Başkanı, Okul Müdürü.),

                                       Fatih KARA  (Matematik Öğretmeni)

Toplantı No                :1

 

Gündem Maddeleri:

1.     Açılış ve yoklama.

2.     Yazman seçimi

3.     Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması.

4.     Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının okunması.

5.     Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.

6.     Eğitim öğretim programının incelenerek ortak ders anlayışının ve ders işleyişinin oluşturulması.

7.     Öğrencilerin eğitim durumları ve çevre özellikleri.

8.     Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.

9.     Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.

10. Yeni İlköğretim Kurumları Yöneltmeliği’nde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi.

11. Eğitim öğretim yılında uygulanacak sınavların zamanlarının belirlenmesi.

12. Öğrencilere verilecek projelerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.

13. Dilek ve temenniler.              

   

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

1. Matematik zümre öğretmenleri toplantısı M.Hilmi YÜCEER  başkanlığında başladı. Yapılan yoklamada Matematik Öğretmeni Fatih KARA nın toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.

2.  Fatih KARA  zümre başkanı tarafından yazman olarak seçildi.

3.  Zümre Başkanı M.Hilmi YÜCEER tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri:

Genellik ve eşitlik, Ferdin ve toplumun ihtiyaçları.,Yöneltme.

Eğitim hakkı.,Fırsat ve imkan eşitliği,Süreklilik,Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk milliyetçiliği.

Demokrasi eğitimi,Laiklik.,Bilimsellik.,Planlılık.,Karma eğitim.,Okul aile işbirliği.,Her yerde eğitim.

4. Zümre Başkanı M.Hilmi YÜCEER tarafından 2104 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin özellikle matematiğe verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılması kararlaştırıldı.

5.  Bir önceki yıla ait zümre kararları Matematik Öğretmeni Fatih KARA tarafından okundu. Geçen yıl zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı.

6. Eğitim öğretim programı, yıllık ünitelendirilmiş plan doğrultusunda ortak ders işleyişi ve ders anlayışı sağlanmıştır. Bunun devamı için sürekli bilgi alışverişi  (konu takibi ve eşzamanlılık için) ve kontrollü işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir. Aynı işbirliği gerekli duyulduğunda diğer zümre öğretmenleriyle de yapılmalıdır. Tüm sınıflarda 2521 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre yıllık planın değişen programa uygun hazırlanmasına karar verilmiştir.

7.  Öğrencilerin çalışma, eğitim durumları ve çevre özellikleri göz önüne alınarak “ilköğretim okulu matematik ders programı”nda yer alan hedef ve davranışları dikkate alınarak sbs ye yönelik derslerin işlenmesine karar verildi.

8.  Ünitelendirilmiş yıllık planlar eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerinin işbirliği ve zümre toplantı tutanağı doğrultusunda hazırlanmasına karar verildi.

9.  Matematik Öğretmeni Fatih KARA tarafından matematik dersinde kullanılan teknikler tümevarım, tümdengelim, problem çözme, anlatım, örnek olay ve soru cevap olarak sıralandı. Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici, günlük yaşamdan örneklerin seçilmesine, alıştırmaların kolaydan zora doğru seçilmesine karar verilmiştir. Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi, uygulama ve problem çözümlemenin arttırılması ve öğrencilerin çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca derslerde yapılandırılmış grid, kavram haritası, ve diyagramı ve tanılayıcı ağaç modeli ölçeklerinin de uygulanması karalaştırıldı.

10.  Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2010/2011 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere sondan başa doğru azalan bir grafikteki konular dâhilinde hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç on gün içerisinde öğrencilere duyurulmasına karar verilmiştir. Bir dönem boyunca 6–7–8. sınıflara 3 sınav yapılmasına karar verilmiştir.

 Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda üç adet derse katılım puanı verilerek değerlendirilecektir.

11.        Sınavların zamanları 6. ,7. ve 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

I. Dönem I. Yazılı

Ekim ayının 4. haftası

II. Dönem I. Yazılı

Mart ayının 3. haftası

I. Dönem II. Yazılı

Kasım ayının 4. haftası

II. Dönem II. Yazılı

Nisan ayının 3. haftası

I. Dönem III. Yazılı

Ocak ayının 1. haftası

II. Dönem III. Yazılı

Mayıs ayının 4. haftası

 

12.   Projelerin ilgili 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yapılan ek ve değişiklikler Fatih KARA tarafından okunarak proje konuları, öğrencilere tebliği, toplanma süresi, projelerde istenen nitelikler ve puanlama tespit edilmiştir. Buna göre projelerini Ocak ayının 2. haftasına kadar verenler birinci dönem değerlendirilecektir.1. dönem projelerini teslim etmeyenler ise 2. dönem Nisan ayının son haftasına kadar projelerini teslim edeceklerdir. Projeler pilot kalemle, A4 kâğıdına, tek taraflı olmak üzere silinti kazıntı olmaksızın aşağıdaki ölçekte belirtilen nitelikler doğrultusunda istenecektir.

Proje Değerlendirme Ölçeği:

·         Kapak düzeni %5

·         İçindekiler sayfası %2

·         İçerik

o        Araştırmanın niteliği (okuma, görsel, gözlem, sözlü yardımlar) %10

o        Akıl yürütme, neden sonuç ilişkileri %10

o        Fikirlerin iyi bir düzende sunumu %10

o        Görsel verilerin konuyla ilişkilendirilmesi, uygun yerlerde kullanılması %10

·         Dilin kullanımı (Türkçenin ve matematik dilinin doğru kullanımı) %10

·         Diğer alanlarla matematiğin ilişkisini gösterme, diğer alanlarla işbirliği %10

·         Yaratıcılık-özgün fikirler %10

·         Yararlanılan kaynaklar sayfası, kaynakların niteliği ve çokluğu %8

·         Öğretmenle birlikte yapılan çalışma takvimine bağlı kalma %5

·         Sunum (Projenin bir topluluk önünde anlatılması, sunuş biçimi, kullanılan dil, kendine güven, topluluğa kendini dinletebilmesi, benden dili) %10

olarak belirlenmiştir.

         13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Matematik Öğretmeni Fatih KARA öğrencilerin başarısının artması için öğretmenlerin daha çok çalışması

gerektiğini belirtti. Başka söz alan olmadığından Zümre Başkanı M.Hilmi YÜCEER  I. dönemin de başarılarla geçmesini dileyerek toplantının son bulduğunu söyledi.

        Fatih KARA                                    M.Hilmi YÜCER

Matematik Öğretmeni                                 Okul Müdürü                                                                                2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POYRAZDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU II. DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI YERİ    :Öğretmenler odası

TOPLANTI NO        :2

TOPLANTI TARİHİ    : 18.02.2012

TOPLANTI SAATİ       :12.45

TOPLANTIYA KATILANLAR  :M.Hilmi YÜCEER(Okul Müdürü) ,

Fatih KARA(Matematik Öğretmeni)

 

GÜNDEM:

1) Açılış ve yoklama,

2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2.10. ve 43. sayılı maddelerinin okunması,

3) 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâplarının yönergesi ve Atatürkçülük konularının görüşülüp günlük planlara aktarılması,

4) 1.dönem yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti, yazılan amaç ve davranışların gerçekleşme durumunu değerlendirilmesi,

5) Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.

6) 1.dönemde yapılan yazılı sınavlarının derse uygun ve yeterli olup-olmadığının tespiti ve 2.dönemde uygulanacak sistem hakkında karar verme,

7) Proje ödevlerin belirlenmesi toplama zamanın tespiti. Proje ödevlerinin değerlendirme hususları

8) Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi,

9) Başarıyı artırmada alınacak önlemler

10) SBS ye hazırlık

11) Sınıf rehber öğretmen-veli ve öğrencilerle yapılacak görüşmelerin planlanması

12) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

13) Dilek, temenniler ve kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) Matematik zümre öğretmenleri toplantısı Okul müdürü M.Hilmi YÜCEER başkanlığında başladı.

2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2, 10 ve 43 sayılı maddeleri Fatih KARA tarafından okundu.

Madde 2: Türk Milli eğitimin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine anayasada bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

2. Beden, zihin, ahlak ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel

düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk

duyan; yapıcı, yırtıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.

3.İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak süreniyle hayata hazırlamak. Ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarına sağlamak.

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarını ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan mili birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini Çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğrenilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Tür dilinin, eğitimin her kademesinde özellikler bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır. Bu maksatla Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu işbirliği yapılarak milli eğitim bakanlığınca gerekli tedbirler alınır

Madde 43: Öğretmenlik, devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetime görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk milli eğitiminin amaçlarına ve temel olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikler kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere imkân verecek biçimde düzenlenir.

 

3) 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. M.Hilmi YÜCEER yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı.

 

4) Fatih KARA; Yıllık planları bazı sınıflarda başarılı bir şekilde uygulamamıza rağmen bazı sınıflarda ise başarısız öğrencilerle başarılarını artırma amaçlı konuşmalar ve onları kazanmaya yönelik çalışmalar yaptığımızdan tam olarak yıllık planlarını uygulamada sorun yaşadığını belirterek planlarda yazılan amaç ve davranışların öğrencilere kazandırıldığını söyledi.

 

5) Bir önceki döneme ait zümre kararları matematik öğretmeni Fatih KARA tarafından okundu. Geçen dönem zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı. Ancak yinede başarının beklenilen seviyede olmadığını açıkladı.

 

6) Okul müdürü M.Hilmi YÜCEER; ölçme ve değerlendirmenin MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 42.maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi. Fatih KARA ; sınavların ve değerlendirmelerin ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapıldığını belirtti. 2010/2011 eğitim öğretim yılının 2.döneminde yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, önceden bildirilen konular dâhilinde hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav güne ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç bir hafta içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Bu dönem boyunca 6–7–8. sınıflara 3 sınav yapılacaktır.

Proje konuları ilk dönem zümrede karar verilen konular dâhilinde dağıtılmış olup puanlama öğrencilere bildirilmiştir.

Bu dönem en az bir adet performans ödevi öğrencilere hazırlatılarak, puanlama önceden bildirilecektir.Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda en az 1 adet derse katılım puanı verilerek değerlendirilecektir.

 

7) Fatih KARA; 1.dönem içinde proje konularının öğrencilere dağıtıldığını, zaman zaman ödev hakkında ne yaptıklarını sorarak kontrol altında tutulduğunu, Nisan ayı sonunda ödevleri toplayacağını ve değerlendirmeyi 1.dönem zümresinde alınan kararlara göre değerlendirmeyi yapacağını belirtti.

 

8) Fatih KARA; konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, matematik dersinde kullanılan yöntem ve teknikler ışığında;

·                                 Ev çalışmaları verilecek.

·                                 Verilen çalışmalar olanaklar nispetin de kontrol edilecek.

·                                 Bir sonraki konunun bir önceki konu ile ilgili yönleri verilecek.

·                                 Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki öğrenci kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek.

·                                 Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacak.

·                                 Anlatım, soru-cevap vb. yöntemlerden yararlanılacak.

·                                 Bolca alıştırma çözülerek tekrar yapılmasının davranış olarak kazandırılması sağlanacak.

 

Fatih KARA; planlarda çoklu öğretim metotlarını kullanmanın ders işlenişini zevkli kılacağını, derste konu ile ilgili öğrencilere oynatılacak oyunların dersi daha zevkli hale getireceğine inandığını söyledi.

 

9) Okul müdürü M.Hilmi YÜCEER; geçen zümrede alınan kararların aynen uygulamaya devam edilmesini istedi.

·                   Derslere mutlaka hazırlıklı ve planlı şekilde girilmesine,

·                   Derslere zamanında girilip çıkılmasına, öğrenciden de bu davranışın istenmesine,

·                   Öğrencinin derse daha aktif katılımını sağlamak için konuya uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına,

·                   Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılmasına,

·                   Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide öz-güven duygusunun geliştirilmesine,

·                   Matematik öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına, güncel uygulamalardan örnekler vererek gerekliliğine inandırılmasına,

·                   Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığının inandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,

·                     Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,

·                     Öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına,

·                   Öğrenciye bir takım prensiplerimizin olduğunun hissettirilmesine, bu prensiplerimizde tutarlı davranarak kalıcı bir disiplinin sağlanmasına,

·                   Derslerde ve öğrencilerle ilişkilerde argo ve günlük konuşma dilinin çirkinliklerine yer verilmemesine, güzel Türkçemizin kuralları ile kullanılmasına ve kullandırılmasına,

·                   Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine, sık sık yapılacak kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,

·                         Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına, ödev yönetmeliği gereğince tutulan defterlerin, Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti olarak değerlendirilmesine,

·                   Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına,

·                   Derse olumlu katkısı olan, başarılı öğrencilerin sözle ya da notla mutlaka ödüllendirilmesine, bu davranışın teşvik edici bir ortamın yaratılarak sunulmasına,

·                   Derslerin son 5–10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayrılmasına,

·                   Her fırsatta ülkenin eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyacını dile getirilmesine, bu konuda mesleki eğitimin önemine dikkat çekilmesine karar verildi.

 

10) Fatih KARA sene sonunda 6. ,7. ve 8.  sınıfların SBS sınavına girecekleri, bu konuda ise okulda 8.sınıflara,7.sınıflara ve 6. sınıflara SBS Matematik kursu verildiğini söyledi.

 

11) Sınıf öğretmenleri ile sürekli diyalog halinde olma ve gerektiği zamanlarda öğrenci velileriyle birebir görüşme kararı alındı.

 

12) Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı. Türkçe öğretmenleri ile dilimizi doğru kullanıp öğrencilerimize daha yararlı olunması, diğer ders öğretmenleri ile matematik işlemlerin kullanımı sırasında karşılaştıkları zorlukları çözmede fikir alış-verişi yapılması ayrıca sportif ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerin derslerimizdeki başarılarının dikkatle gözlenip, uygun tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

 

13) Okul müdürü M.Hilmi YÜCEER 2011–2012 eğitim öğretim yılının II. döneminin sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi dileğiyle toplantıya son verdi.

 

 Fatih KARA                                  M.Hilmi YÜCEER

Matematik Öğretmeni                   Okul Müdürü  

 

2011 - 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POYRAZDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU YIL SONU MATEMATİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi            :17/06/2012

Toplantı Yeri               : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar: M.Hilmi YÜCEER ( Zümre Başkanı, Okul Müdürü ), Fatih KARA (Matematik Öğretmeni)

Toplantı No:2

                        I. döneme ait zümre raporları ve kararları incelendi. II. Döneme ait zümre toplantı tutanakları ve kararları incelenerek alınan kararların uygulandığı görüldü.

            Proje ödevleri zümrede de belirtildiği gibi Nisan ayı içerisinde toplandı. Ödevler tertip-düzen, konunun işlenişi, araştırma, zamanlama ve alıştırmaların doğruluğu yönünden değerlendirilerek uygun görülen notlar verilmiştir.

            II. dönem içerisinde I. Dönem olduğu gibi üç (3) yazılı sınavı yapılmış ve 1 (bir) performans görevi, 1(bir) proje notu, 2 (iki) ders içi performans notu verilmiştir. Yazılı ölçme değerlendirmelerde çok sorulu, anlaşılır, sınıftaki her seviye düzeyine uygun, yoruma mahal vermeyecek biçimde soruların hazırlanması, sınavlarda kaynaştırma öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak sınava tabi tutulması, sınav öncesi cevap anahtarlarının hazırlanması, not bareminin gösterilmesi, rasyonel değerlendirilmenin yapılabilmesi için sınav cevap kağıtlarının yatay değerlendirilmesi konularında dönem içerisinde azami özen gösterildi. Ve ortalamalar puan olarak hesaplanıp; not değerleri dönem notu olarak belirtilmiştir.

            Matematik dersi konularına paralel olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer branş öğretmenleri ile işbirliği içinde bulunuldu. Örneğin 6. sınıflarda uzunluk ölçüler ünitesinde fen bilgisi dersi öğretmeniyle ortak çalışmalar yapıldı. Öğrencilerin okuma ve anlama kabiliyetlerinin tespiti ve geliştirilmesi konusunda Türkçe dersi öğretmeninden, öğrencilerin geometride düzgün şekil çizebilmeleri için Resim dersi öğretmeni ile işbirliği içerisinde bulunuldu.

            Atatürk ‘ün Matematik konusundaki görüşleri ve matematiğe kazandırdıkları, yaptığı değişikler konusunda öğrenciler sık sık bilgilendirildi.

            Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile işbirliği içinde olundu. Ders esnasında öğrencilere sık sık söz verilip derse katılımları sağlandı. Öğrencilere ödüllendirme yoluna gidilip derse olan ilgi ve istekleri artırılmaya çalışıldı. Öğrencilere sorulan soruların seviyeye uygun olmasına dikkat edildi. Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edildi ve derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.

            Liselere hazırlanan 8. sınıflara yönelik olarak: derste işlenen konunun örnekleri olarak önceki yıllarda konu ile ilgili çıkmış sorular çözüldü. İşlenen konu ile ilgili olarak testler dağıtıldı. Öğrencilere doğru ders çalışma, test çözme teknikleri, sınav heyecanı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eksikliği hissedilen konularda uygun zamanlarda tekrar anlatılarak eksikler giderilmeye çalışıldı. Eğitim bölgesi içerisindeki ulaşılabilecek meslek sahipleri özel kişilerin veya kurum temsilcilerinin okula davet edilip meslekler hakkında bilgi verilmesi sağlandı.

 Fatih KARA                             M.Hilmi YÜCEER

 MatematikÖğretmeni               Okul Müdürü


 

POYRAZDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU

2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6/B SINIFI I. KANAAT DÖNEMİ

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi           :    08/01/2012 

Toplantı Yeri               :    Öğretmenler Odası

Toplantı Saati              :   15.30

Toplantıya Katılanlar :    M.Hilmi YÜCEER, Fevzi ÜNKAYA, Fatih KARA, Seda KÜÇÜKASLAN, Cemile ORHAN, Nalan AKKURT, Zerrin DENİZ, Muammer ÇAVDAR, Şükrü DEREMUMLU, Hakan SARI                         

              Poyrazdamları İlköğretim Okulu 6/B sınıfı şube öğretmenleri, 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge gereğince yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanarak tespit ettiği gündem maddelerini görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

1.     Açılış ve yoklama.

2.     Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

3.     Öğrencilerin kişilik özellikleri.

4.     Öğrencilerin sağlık durumları.

5.     Maddi durumu kötü olan öğrencilerin tespiti.

6.     Öğrencilerin derslere karşı ilgisi ve başarı durumları.

7.     Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler.

8.     Öğretmen-öğrenci ilişkileri.

9.     Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.

10. Derslerin, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işlenmesi.

11. Öğrencilere kendine güven duygusunun kazandırılması.

12. Öğrencilerin ailevi problemleri ve çözüm yolları.

13. Öğrencileri araştırmaya yöneltme.

14. Ders araç-gereçleri ve bunların kullanılması.

15. Öğrencilerin beslenme durumları.

16. Temizlik, düzen, kılık-kıyafet.

17. Mesleki rehberlik ve SBS.

18. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Madde 1: 6/B Sınıfı Şube Öğretmenleri, okul müdürü M.Hilmi YÜCEER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucunda bütün öğretmenlerin toplantıya katıldığı görülmüştür.

Madde 2:  Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Madde 3:  6/B Şube-Rehber Öğretmeni Fatih KARA öğrencilerle ilgili tespitlerini şu şekilde dile getirdi:

        Bazı öğrencilerin ödev ve çalışmalarını zamanında yapmadıklarını, ailenin de öğrencilerin ödev ve çalışmaları hakkında yeterli duyarlılığı göstermediklerini belirtti. Yine bazı öğrencilerin ders çalışmalarının yetersiz düzeyde olduğu bu öğrencilere bire bir rehberlik yapılması gerektiğini vurguladı.

 Madde 4:  6/B öğrencilerinin sağlık durumları ile ilgili olarak ciddi sağlık problemi olan bir öğrencinin bulunmadığı, Rana GÜNER isimli öğrencinin şeker hastası olduğu tespit edilmiştir.

Madde 5:  Maddi durumu kötü olan öğrenciler 6/B Şube-Rehber Öğretmeni Fatih KARA tarafından tespit edilmiş ve yardım edilmesi konusunda idarecilere bilgi verilmiştir. Yapılan bazı yardımlar ilgili öğrencilere ulaştırılmıştır.

Madde 6:  Bazı öğrencilerin derse ilgisinin yeterli düzeyde olduğu ve bu durumun derslerindeki başarılarına da yansıdığı belirtildi. Bazı öğrencilerin ise derslere karşı ilgisiz kaldığı ve bu öğrencilerin oldukça başarısız olduğu Türkçe Öğretmeni Seda KÜÇÜKASLAN tarafından belirtildi. Bu öğrencilerin özellikle ailevi problemleri olan, evde kendisi ile ilgilenilmeyen, maddi durumları kötü olan öğrenciler olduğu Şube-Rehber Öğretmen Fatih KARA tarafından belirtildi. Öğrencilerin problemlerinin aşılması ve başarılarının artırılması için bu öğrencilerle ve velileriyle sık sık görüşme yapılması gerektiği Okul Müdürü M.Hilmi YÜCEER tarafından belirtildi.

Madde 7:  Öğrencilerin genellikle sayısal derslerde sözel derslere oranla başarılarının düşük olduğu bunun da tekrar eksikliğinden ve verilen ödevlerin tam olarak yapılmadığından kaynaklandığı, velilerin verilen ödevlerin yapılması konusunda öğrencileri takip etmesi gerektiği Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni Cemile ORHAN tarafından belirtildi. Öğrencilerin işledikleri konuları günlük olarak mutlaka tekrar etmesi gerektiği ve bu konularla ilgili bol bol test ve soru çözülmesi gerektiği Matematik Öğretmeni Fatih KARA tarafından belirtildi. Bazı öğrencilerin yazılılarda aldıkları notları ailelerinden gizledikleri, bu konuyu çözüme kavuşturmak için bir sonraki veli toplantısında velilere öğrencilerin notlarının yazılı olarak bildirileceği 6/B Şube-Rehber öğretmeni Fatih KARA tarafından belirtildi.

Madde 8:  Öğrencilerin içinde bulundukları yaştan dolayı bir çok problemlerinin olabileceği, öğretmenlerin bir anne, bir baba ya da çocuğun en iyi arkadaşıymış gibi ona yaklaşarak problemlerini çözmesinde yardımcı olabileceği Müdür Yardımcısı Fevzi ÜNKAYA tarafından belirtildi.

Madde 9: Bazı öğrencilerin nasıl ders çalışmaları gerektiğini bilmedikleri, bu yüzden bütün öğretmenlerin derslerde öğrencileri verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirmeleri gerektiği Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nalan AKKURT tarafından belirtildi. İngilizce Öğretmeni Zerrin DENİZ velilerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini çünkü evde öğrencilere onların rehberlik ettiğini ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğini belirtti.

Madde 10:  Bazı öğrencilerin derslerde sıkıldığını, konuların özelliğine göre derslerde konuyla ilgili yarışmalar, bilmeceler, hikayeler hazırlanabileceği, oyunlar oynanabileceği, bilgisayar kullanılabileceği Din Dersi Öğretmeni Şükrü DEREMUMLU tarafından belirtildi.

Madde 11: 6/B Şube-Rehber öğretmeni Fatih KARA tarafından bazı  öğrencilerin kendilerine güven duygusunun geliştiği ve bunun da büyük ölçüde ailelerinin katkısıyla sağlandığı belirtildi. Diğer öğrencilerin de ailelerinin bilgilendirilerek evde bir karar alınırken bu öğrencilerin de fikirlerinin alınması gerektiği, onların da düşüncelerinin, verecekleri kararların önemli olduğunun öğrencilere hissettirilmesi gerektiği, bu uygulamanın öğrencinin kendine güven duygusunun gelişmesine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Bu öğrencilere sınıfta ve okulda değişik görevler verilmesi de onların kendilerine güven duymalarını sağlayacağı Görsel Sanatlar Öğretmeni Muammer ÇAVDAR tarafından belirtildi.

Madde 12:  6/B Sınıfında ailevi problemi olan öğrencilerin olduğu, bu öğrencilerle bütün öğretmenlerin ilgilenmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.

Madde 13:  Öğrencilerin konulara ders kitabından hazırlanıp sınıfa gelerek anlatması yerine onları araştırmaya yöneltmek, derse katmak gerektiği Matematik Öğretmeni Fatih KARA tarafından belirtildi. Öğrencilerin bilgiye nasıl ulaşacaklarının bu yolla öğretileceği, kendi çabalarıyla, uğraşarak elde edecekleri bilginin daha kalıcı ve onlar için daha değerli olacağı eklendi.

Madde 14:  Cemile ORHAN, öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin her derste kontrol edilmesi gerektiğini, okulda bulunan veya öğretmenlerin hazırladığı materyallerin her derste kullanılması gerektiğini belirtti.

Madde 15:  Muammer ÇAVDAR, çoğu öğrencinin kahvaltı yapmadan okula geldiğini ve aldıkları sağlıksız, boyalı, zararlı katkı maddesi bulunan yiyeceklerle beslendikleri belirtti. Bu durumun çocukların beden ve zihin gelişimlerinin olumsuz yönde etkilediğini, öğrencilerin ve velilerin bu konuda uyarılması gerektiğini vurguladı.

Madde 16:  Öğrencilerin sürekli hareket halinde olduklarından terleyip kötü kokabilecekleri için düzenli olarak banyo yapmaları gerektiğinin onlara anlatılması, bazen sınıflarda temizlik, kılık- kıyafet, saç, tırnak kontrolü yapılması gerektiği Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan SARI tarafından belirtildi.

Madde 17:  Öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneklerine göre, derslerine giren bütün öğretmenlerin branşlarının özelliğine göre onlara seçmek istedikleri liseler ve meslekler konusunda rehberlik yapabileceği  vurgulandı. Ayrıca yıl sonunda girecekleri SBS sınavı için tüm öğrencilerimize faydalı olabilecek gerekli çalışmaların branş öğretmenlerimizin iş birliği ile yapılması kararlaştırılmıştır.

Madde 18:  Başarılı, sağlıklı bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmek dileğiyle toplantıya Okul Müdürü M.Hilmi YÜCEER tarafından son verildi.

 

 

M.Hilmi YÜCEER

 

Okul Müdürü

POYRAZDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU

2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6/B SINIFI II. KANAAT DÖNEMİ VE YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ   : 10.06.2012

TOPLANTI YERİ       : Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAATİ    : 11.00

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve Yoklama.

2-II. Dönem sonunda şubenin başarı durumunun tespiti.

3- II. Dönemin değerlendirilmesi

4-Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            1-Sınıf Şube Rehber Öğretmeni (Matematik Öğretmeni) Fatih KARA başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 10.06.2011 tarihinde, saat 11.00’te Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

            2–Sınıfın genel başarı durumunun normal olduğunu ve bu durumun not ortalamalarından açıkça görüldüğü ifade edildi.

            Şube Öğretmenler Kurulu’nun yaptığı ortak değerlendirme sonucunda öğrencilerin başarısızlık nedenleri genel olarak şöyle tespit edilmiştir:

—Dikkat eksikliği ve derslere karşı ilgisizlik

—Derslere hazırlıksız gelme

—Ailelerin geçim sıkıntısı

—Anne-baba ayrılıkları, anne veya babanın hayatta olmaması

—Velilerin çocuklarına karşı ilgisizlikleri

—Bir önceki yıllara ait temel bilgilerdeki eksiklik

—Okuduğunu anlamama, anladığını doğru ve açık bir biçimde ifade edememeleri

—Temel matematik işlemlerinde yetersiz oldukları

—Yeterince kitap okumadıkları tespit edilmiştir.

            3-Şube Rehber Öğretmeni Fatih KARA; Problemli olan ve bu nedenle başarısı düşebilecek öğrencilerimizin veli-öğretmen ve okul idaresi işbirliği ile ortak tedbir alındığını vurguladı. Öğrencilerin sayısal işlemlerde eksik olduğunu ve bunun için bol alıştırma yaptırıldığını söyledi. Öğrencilerin II. Dönemi başlarında derse karşı çok ilgili olduklarını fakat, 23 Nisan ve ardından hemen başlayan okul gecesi çalışmaları ile derslerden çok uzaklaştıklarını vurguladı. Bu çalışmalar bittiğinde sene sonu geldiğinden eksiği olan öğrencilerinin başarısının düştüğünü söyledi.

            Türkçe Öğretmeni Seda KÜÇÜKASLAN ; Sınıfın görev almada, derslere katılımda istekli ve iştiraklerinin iyi derecede olduğunu söyledi. 23 Nisan ve okul gecesi çalışmalarda görevlendirildiğinden sınıf ile beraber dersleri sağlıklı işleyemediğini vurguladı.

           Fen ve Teknoloji öğretmeni Tuba DOĞRU; Öğrencilerin verilen performans görevlerinin bir çoğunu yaptıklarını söyledi. Ders kitabı ve Çalışma kitabındaki etkinliklerin birkaç öğrencinin dışında harkesin tamamladığını vurguladı. Derse karşı ilgili ve dikkatli davranan öğrencilerin SBS sınavından iyi puan alacağına inandığını söyledi.

            Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nalan AKKURT; II. Dönemden itibaren fazla sorun yaşanmadığını söyledi. Öğrencilerin daha uyumlu ve sorumlu davranmaya başladıklarını vurguladı. Öğrencilerin derse karşı ilgilerinin arttığını söyledi.

            İngilizce Öğretmeni Zerrin DENİZ ; Sınıfın genel olarak İngilizce derine karşı ilgili ve katılımlarının yüksek olduğunu söyledi.

            Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şükrü DEREMUMLU; öğrencilerin derse karşı oldukça ilgili olduklarını söyledi.

            Görsel Sanatlar Öğretmeni Muammer ÇAVDAR; Öğrencilerin  derse karşı ilgisinin iyi olduğunu ve malzemelerini büyük bir çoğunluğun tam getirdiğini söyledi.  Sadece sınıfta suskunluğun oluşması biraz zaman aldığını belirtti.

           Müdür Yardımcısı Fevzi ÜNKAYA;  Teneffüslerde sınıfların boşaltıldığını, nöbetçi öğrenciler tarafından havalandırıldığını ve sınıflarda koşmaların engellendiğini söyledi.

        4-Başarılı ve sağlıklı bir dönem geçirmek dileğiyle toplantıya Okul Müdürü M.Hilmi YÜCEER tarafından son verildi.

  

                                                Fatih KARA
                                 6-B Sınıf Rehber Öğretmeni

 

DERS KESİM RAPORU

 

POYRAZDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

      

 

200…-  200… Öğretim yılında vermiş olduğum derslere ait konular yıllık plan

doğrultusunda işlenmiş eksik kalan konular, nedenleri ile birlikte aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.  …. / 06 / 200… 

                                                          Fatih KARA

                                                       Matematik Öğretmeni

                                      

SINIF

DERS

Konular Tamamlandı

Varsa

Tamamlanmayan Konular ve Nedenleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Sonraki Öğretim Yılı İçin

ÖNERİLER:

 

Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız